Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • De opdrachten worden per e-mail of telefonisch doorgegeven, echter dienen schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd.
 • Indien er bouwtekeningen aanwezig zijn, verdere informatie betreffende het object, graag als bijlage toevoegen.
 • Uitgebreid NEN 2580 meetrapport, Floorplanner in Jpeg, Pdf-formaat, en Fml-bestand, levering maximaal binnen 2 werkdagen na opname, mits alle nodige medewerkingen worden verkregen.
 • Uw bedrijfslogo kan op de voorzijde van het meetrapport worden toegevoegd, mits u dit wilt.
 • Fotografie incl. beeldbewerking binnen maximaal 2 werkdagen na opname, mits alle nodige medewerkingen worden verkregen.
 • Energielabel opname, mogelijk in combinatie met het inmeten en de plattegronden. De tijdstuur van de levering van het Energielabel is afhankelijk van het afmelden van derde en zijn de levertijden nog nader te vernemen.
 • Onze producten en diensten worden met grootste zorg samengesteld, echter staan wij niet in voor tekortkomingen. Het toepassen van onze producten is voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Algemene voorwaarden

 

Onze organisatie wijst de opdrachtgever uitdrukkelijk op het feit, dat persoonsgegevens behorend bij het taxatierapport (daaronder ook begrepen het taxatiedossier) door het bedrijf en het eventuele validatie-instituut worden verzameld en verwerkt, waaronder naam, adres, (contact)personen, telefoonnummer en e-mailadres, en dat de gegevens omtrent het object inclusief taxatierapport en bijlagen worden verwerkt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Deze partijen hebben in hun privacy- en gebruiksverklaring, die op hun websites zijn te vinden, afspraken gemaakt over de verwerking van deze persoonsgegevens. Hierin is ook bepaald hoe u als betrokkene gebruik kunt maken van uw rechten.

Algemeen Deze privacy policy (hierna: “Privacy Policy”) is van toepassing op de persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) die Van Roemburg & Woning Diagnose BV  (hierna: “Van Roemburg & Woning Diagnose BV ” of “wij” of “ons”)

in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten al dan niet via haar website www.vrwd.nl(“Website”) verwerkt. Wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening en/of met ons een overeenkomst aangaat, gaat u akkoord met de onderstaande Privacy Policy.

Wij respecteren uw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Van Roemburg & Woning Diagnose BV  is gevestigd aan het Van Ostadestraat 146-O  1072 TE,  Amsterdam , Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: ​63010216.

Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via info@vrwd.nl.

 1. De verwerking van persoonsgegevens Wij kunnen onder meer de volgende (noodzakelijke) Persoonsgegevens van u verwerken: – Contactgegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres; – Financiële gegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw bankgegevens; Tevens slaan wij géén gegevens van u op via onze website.
 2. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. U hebt ten alle tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt verstrekken aan ons, waardoor u ermee instemt dat wij bepaalde nader aangegeven persoonsgegevens ontvangen. Als het verstrekken van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aan u aangegeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als u jonger bent dan 16 jaar mag u slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien u daarvoor toestemming hebt verkregen van uw ouder(s) of uw wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen.
 3. Hoe verzamelen wij informatie Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen doordat u deze in het kader van de vraag naar een product en/of dienst aan ons verstrekt. Tevens kunnen wij op uw verzoek persoonsgegevens van u verkrijgen van derden.
 4. Doeleinden Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: – het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of diensten die wij leveren; – om producten en/of diensten van ons aan te bieden en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen; – om met u in contact te kunnen treden; – om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.
 5. Derden Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten. Voor zover deze derden daarbij uw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy worden verwerkt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 6. Beveiliging Wij handhaven ten alle tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
 7. Links naar websites van anderen Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 8. Inzage, correctie, verzet en verwijdering U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u niet meer door ons, of derden, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via info@vrwd.nl.
 9. Wijzigingen Deze Privacy Policy kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.