Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  • De opdrachten worden per e-mail of telefonisch doorgegeven, echter dienen schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd.
  • Indien er bouwtekeningen aanwezig zijn, verdere informatie betreffende het object, graag als bijlage toevoegen.
  • Uitgebreid NEN 2580 meetrapport, Floorplanner in Jpeg, Pdf-formaat, en Fml-bestand, levering maximaal binnen 2 werkdagen na opname, mits alle nodige medewerkingen worden verkregen.
  • Fotografie incl. beeldbewerking binnen maximaal 2 werkdagen na opname, mits alle nodige medewerkingen worden verkregen.
  • Energielabel opname, mogelijk in combinatie met het inmeten en de plattegronden. De tijdstuur van de levering van het Energielabel is afhankelijk van het afmelden van derde.
  • Onze producten en diensten worden met grootste zorg samengesteld, echter staan wij niet in voor tekortkomingen. Het toepassen van onze producten is voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Algemene voorwaarden NVM

 

De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten voor het leveren van energie labels, NEN 2580 METING en puntentellingen door Woning Diagnose BV. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. ARTIKEL 1. AANBIEDING EN OPDRACHT 1.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachten kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard. 1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan, diegene die opdracht geeft tot de levering. Onder opdrachtnemer wordt Woning Diagnose BV. verstaan. 1.3. Onder een opdracht wordt verstaan: Het leveren van de afgesproken dienst tot het maken van een energielabel en/of een advies voor het verbeteren van een energieprestatiecertificaat en/of een NEN 2580 metingen en/of een puntentelling. (WWS) 1.4. Onder een energielabel wordt verstaan: Het op verkoop- en verhuurmomenten verplicht gestelde energieprestatiecertificaat (EPBD) voor gebouwen zoals bedoeld in het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG). 1.5. Onder een NEN 2580 meting wordt verstaan: Een vrijwillig meet rapport, dat kan worden opgesteld voor een woning, 1.6. Onder een puntentelling wordt verstaan: Een advies huurprijs afgegeven op basis van de hoeveelheid punten die verkregen kunnen worden volgens de Nederlandse Woonbond. ARTIKEL 2. TARIEVEN, BETALING EN LEVERING 2.1. Alle bedragen vermeld in de aanbieding en opdracht zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 2.2. Betaling van de factuur zal door de opdrachtgever, binnen 21 dagen na dagtekening, geschieden door middel van een storting ten gunste van een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening.

 

Betaling dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening. 2.3. Indien een object alleen een advies voor verbetering van het energieprestatiecertificaat dient te krijgen en de opdrachtgever het object niet wil afmelden in het landelijk systeem, zal de betalingsverplichting, na opname van het object, blijven bestaan. 2.4. Levering van het energielabel en of advies en of maatwerkadvies en of puntentelling zal over het algemeen binnen 10 werkdagen na opname van het object geschieden. ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 3.1. Voor het opstellen van het energielabel zal een EPA-opnemer of EPA adviseur de woning opnemen. Onder EPA-opnemer of –adviseur wordt een specifiek opgeleid persoon verstaan, die een hiervoor wettelijke toetsing met goed gevolg heeft doorstaan. 3.2. De opdrachtnemer zal de opdracht met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Bij de opname van de woning dient de opdrachtgever zelf of een door de opdrachtgever aangewezen persoon aanwezig te zijn. 3.3. De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke opdrachtnemer voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan opdrachtgever behoort te weten dat deze informatie voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door opdrachtnemer verzocht. 3.4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 3.5. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraag doordat de opdrachtgever zijn in artikel 3.3 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.4 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra tijd en kosten voor rekening van de opdrachtgever. 3.6. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de monitoringsgegevens van het object met betrekking tot het energielabel aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden verstrekt ten behoeve van monitoring. 3.7. RVO publiceert de gegevens van het energielabel op http://www.eponline.nl/ en is dus openbaar inzichtelijk. 3.8. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de certificatie instelling mogelijk een controle-onderzoek zal uitvoeren en dat het energielabel ongeldig wordt als de opdrachtgever daar niet aan meewerkt. 3.9. Na het voldoen van de factuur door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is de opdracht voltooid. ARTIKEL 4. OVERMACHT 4.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn niet gehouden tot enige verplichting uit hoofde van de opdracht, indien een van de partijen daartoe verhindert is als gevolg van overmacht. Ziekte van de opdrachtnemer wordt gezien als overmacht. 4.2. In geval van overmacht spannen zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zich in (in onderling overleg), om de uitvoering van de opdracht doorgang te laten vinden. 4.3. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen in geval van verhindering door overmacht elkaar onverwijld informeren. 4.4. Tijdens het bestaan van een situatie van overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort en hebben beide partijen het recht om de opdracht te beëindigen. 4.5. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben geen recht op een vergoeding van een situatie ontstaan door overmacht.

ARTIKEL 5. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING 5.1. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang door overlijden van de opdrachtnemer, met wederzijds goedvinden of door faillietverklaring van de opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever.

5.2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt (anders dan een in artikel 5.1. vermelde situaties), voordat de woning is opgenomen, is opdrachtgever 50% van het bedrag vermeld op de opdracht verschuldigd. In alle andere gevallen is opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd. In alle andere gevallen is opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd. ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID 6.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal de hoogte van het totaalbedrag van de opdracht. 6.2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten. 6.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voor zover opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens opdrachtgever aansprakelijk is. ARTIKEL 7. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1. Woning Diagnose BV. is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Woning Diagnose BV. gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan af te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatst bedoelde geval blijven Woning Diagnose BV. ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan drie maanden van het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 8.1. Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht. 8.2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. ARTIKEL 9. VERTROUWELIJKHEID 9.1. Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Woning Diagnose BV. niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de opdracht, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de opdracht wordt uitgevoerd.

 

Privacy:

Onze organisatie wijst de opdrachtgever uitdrukkelijk op het feit, dat persoonsgegevens behorend bij het taxatierapport (daaronder ook begrepen het taxatiedossier) door het bedrijf en het eventuele validatie-instituut worden verzameld en verwerkt, waaronder naam, adres, (contact)personen, telefoonnummer en e-mailadres, en dat de gegevens omtrent het object inclusief taxatierapport en bijlagen worden verwerkt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Deze partijen hebben in hun privacy- en gebruiksverklaring, die op hun websites zijn te vinden, afspraken gemaakt over de verwerking van deze persoonsgegevens. Hierin is ook bepaald hoe u als betrokkene gebruik kunt maken van uw rechten.